Portfolio

Privacybeleid

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

JurjoesMedia kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JurjoesMedia, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JurjoesMedia verstrekt. JurjoesMedia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Geboortedatum

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Bankrekeningnummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van nieuwsbrieven en / of reclamefolders

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten aan u te leveren

Om afspraken met u te kunnen maken

JurjoesMedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Factuur en offerte administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

JurjoesMedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren JurjoesMedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting

Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting

Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting

Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting

Foto’s: 3 jaar >bestelperiode tenzij anders overeengekomen

Delen van persoonsgegevens met derden

JurjoesMedia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JurjoesMedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. JurjoesMedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

WAAROM JURJOESMEDIA GEGEVENS NODIG HEEFT

JurjoesMedia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan JurjoesMedia uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

JurjoesMedia deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JurjoesMedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

– TransIP (email In/Outbound & Website)

– Google (email Google)

– E-Boekhouden (Facturatie systeem)

– Fides Diensten (administratie)

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JurjoesMedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jurjoesmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JurjoesMedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

BEVEILIGEN

JurjoesMedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@jurjoesmedia.nl